Høring for Temaplan for kulturminner 2022-2032

Driftsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget har gjort følgende vedtak:
Temaplan for kulturminner 2022 – 2032 datert mars 2022 legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

Planforslaget er tilgjengelig her: Temaplan for kulturminner- høringsutkast

Dokumenter kan tilsendes på forespørsel. Planforslaget kan også sees på kommunens servicetorg eller hos Nordreisa bibliotek på Halti.

Formålet med temaplanen er først og fremst å legge til rette for en god forvaltning av våre kulturminner, kulturmiljø og historiske bygninger på vegne av befolkningen, og målsettinger for planen er formulert slik:

  • Redegjøre for kulturminneforvaltningen i Norge og rollen kommunene spiller for ivaretakelse av vår kulturarv. 
  • Gi en kort oversikt over hvilke kulturminner, kulturmiljøer, bygninger og andre kulturhistoriske ressurser som befinner seg innenfor kommunens grenser.
  • Kartfeste og beskrive utvalgte kulturminner og kulturmiljøer som er spesielt viktige for Nordreisa.
  • Identifisere tiltak og samarbeid som kan bidra til å bevare og formidle historiene disse kulturminnene forteller.

Planens beskrivelse og prioritering av viktige kulturminner vil bidra til å ivareta den lokale kulturarven. Når det er en god planprosess bak vurderingene som gjøres, er dette også en styrking av lokaldemokratiet. Pandemien har medført begrensninger i medvirkningsprosessen, så det er et ønske om større deltagelse i høringsprosessen.

Høringsfrist er satt til 16.05.2022.
Vi ber om at høringsinnspillene merkes med «Høringssvar kulturminneplan, sak 22/10225.» Høringssvar er offentlige etter offentlighetsloven.

Alle lag, foreninger, virksomheter og privatpersoner som ønsker å sende inn høringssvar kan gjøre dette ved å bruke:

Del denne artikkelen med venner:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin